Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997245

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΘΙΚΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Η.Δ.Ε.) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η Επιτροπή Βιοηθικής του Πανεπιστημίου Πατρών συστάθηκε αρχικά με τις υπ’ αρ. 360/12.11.2003 και 362/10.12.2003 αποφάσεις της Συγκλήτου και αποτελείτο από τρία (3) μέλη ΔΕΠ. Με την υπ’ αρ. 459/31.3.2011 απόφαση της Συγκλήτου η επιτροπή διευρύνθηκε σε επταμελή, ώστε να καλύπτεται η πλειονότητα των επιστημονικών τομέων σε ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα, ενώ στην αρ. 41/06.11.2014 συνεδρίαση Συγκλήτου και στην αρ. 115/25.04.2017 συνεδρίαση Συγκλήτου αποφασίστηκαν οι ανασυγκροτήσεις της.

Η σύσταση της Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) κατόπιν της τελευταίας σχετικής απόφασης με Υπ. αριθμ. 285/8531/26.03.2019 Πράξη Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών, (κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 4521/2018, άρθρα 21 & 22), σε συνέχεια της αριθμ. 581/04.02.2019 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Παν. Πατρών και της αριθμ. 147/07.03.2018 Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιδρύματος).

ΣΚΟΠΟΣ

Αποστολή της Ε.Η.Δ.Ε. είναι να παρέχει, σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων που διεξάγονται από μέλη του Πανεπιστημίου Πατρών. Η Ε.Η.Δ.Ε. ελέγχει εάν ένα ερευνητικό έργο διενεργείται με σεβασμό στην αξία των ανθρώπινων όντων, στην αυτονομία των προσώπων που συμμετέχουν, στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και με φροντίδα και σεβασμό για το φυσικό και πολιτιστικόπεριβάλλον. Η Επιτροπή ελέγχει, επίσης, την τήρηση των γενικά παραδεδεγμένων αρχών της ακεραιότητας της έρευνας και των κριτηρίων της ορθής επιστημονικής πρακτικής. Επιπλέον η Ε.Η.Δ.Ε. στοχεύει και στην επιμόρφωση του επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού καθώς και των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πάτρας σε θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας.

Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πατρών (Π.Π.) λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4521/2018, τις σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου και το εκάστοτε εν ισχύ κανονιστικό πλαίσιο.